Általános Szerződési Feltételek

There are no translations available.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A WEBOLDAL HASZNÁLATÁRA,

A HAJÓK HIRDETÉSÉT LEHETŐVÉ TEVŐ INTERNETES HIRDETÉSI HELY BIZTOSÍTÁSÁRA

ÉS EGYÉB KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

(2011. május 16-tól hatályos változat)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Smith & Johnson Tanácsadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1038 Budapest, Virág u. 4., cégjegyzékszám: 01-09-890217; statisztikai számjel: 14129069-6810-113-01, adószám: 14129069-2-41, mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.sailanayacht.com és www.sailanayacht.hu megnevezésű weboldal (a továbbiakban: weboldal) használatára, továbbá a Szolgáltató által nyújtott, internetes hirdetési helyet biztosító szolgáltatások igénybevételére vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket.

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással magára nézve kötelező jelleggel elfogadja jelen ÁSZF mindazon rendelkezéseit, amely a nem regisztrált Felhasználókra vonatkozik.  A Regisztráció keretében igénybe vehető szolgáltatások igénybevételéhez az ÁSZF külön elfogadása is szükséges.

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal használatára kizárólag a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint, annak megfelelő módon kerülhet sor.

Amennyiben Felhasználó egynél több hajót kíván meghirdetni egyszerre, papír alapú írásbeli szerződés megkötése érdekében a honlapon található elérhetőségű címeken jelezheti szerződéskötési igényét társaságunk felé.

Amennyiben Felhasználó hajók értékesítésével vagy bérbeadásával üzletszerűen foglalkozó cég (pl. Yacht-bróker), ezen minőségének feltüntetésével a honlapon található elérhetőségek útján  indítványozhatja Szolgáltatónál a jelen ÁSZF-től részben eltérő tartalmú, a felhasználó igényeihez alakított internetes hirdetési hely biztosítására vonatkozó szerződés megkötését hajó flották hirdetésére.

 

1. A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A FELHASZNÁLÓK MEGHATÁROZÁSA

1.1. Szolgáltatások

Fórumozás: Szolgáltató a regisztrált Felhasználók számára ingyenes fórumozási lehetőséget biztosít weboldalán.

Adatbázis jellegű internetes hirdetési hely biztosítása: Szolgáltató internetes hirdetési helyet biztosít a Felhasználó részére az építésénél, berendezésénél és felszerelésénél fogva a vízen való közlekedésre alkalmas vízi jármű (a továbbiakban: hajó) értékesítése céljából történő meghirdetésére (a továbbiakban: Szolgáltatás). A Szolgáltatás alapján a hirdetés – a jelen ÁSZF-ben meghatározott kivétellel – folyamatosan elérhető és a hirdetés tárgyát képező hajók a weboldalon megadott kategóriáknak megfelelően az adatbázisból kereshetők.

Nem adatbázis jellegű hirdetések közzététele: Bannerek (popup, popunder, takeover, interstitial, sticky, tapéta), e-DM hirdetések, linkek vagy egyéb, nem adatbázis jellegű hirdetések közzététele csak abban az esetben minősül Szolgáltatásnak és ezért jelen ÁSZF csak abban az esetben terjed ki rá, ha az erre vonatkozó külön szerződés így rendelkezik.

1.2. Felhasználók

A Szolgáltatást szerződés alapján, Díj fizetése ellenében igénybevevő Felhasználó Hirdetőnek, a weboldalt nem Hirdetőként igénybevevő Felhasználó Egyéb Felhasználónak minősül. A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal megtekintése és az azon való keresés regisztráció nélkül is valamennyi Felhasználó részére lehetséges és ingyenes. A Szolgáltatás Hirdetőként történő igénybevételére természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egyaránt jogosult.

 

2. REGISZTRÁCIÓ ÉS A FÓRUMOZÁS BIZTOSÍTÁSA

2.1. Regisztráció

Szolgáltató a weboldalon ingyenes regisztrációs rendszert működtet. A regisztráció alapján a Felhasználónak lehetősége nyílik a fórumozásra és a Szolgáltatási Szerződés megkötésére.

Felhasználó a regisztráció során köteles a regisztrációhoz szükséges adatokat a valóságnak megfelelően, pontosan és teljes körűen feltüntetni, azokat ellenőrizni.

A regisztrációs űrlap kitöltését és a regisztráció elküldését követően Szolgáltató az általa megjelölt e-mail címre a regisztráció aktiválásához szükséges üzenetet küld. A regisztráció aktiválásával a Felhasználó elfogadja a weboldal regisztrált felhasználók általi használatának jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályait, az Adatvédelmi Irányelveket és egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató Felhasználó számára a hajózással kapcsolatos hírleveleket küldjön. A regisztráció, illetve annak aktiválása önmagában nem minősül a Szolgáltatási Szerződés megkötésének.

A regisztráció során létrejön a Felhasználó egyedi felhasználói fiókja, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím azonosít, a hozzáférés pedig kizárólag a Felhasználó által megadott jelszóval lehetséges. Egy felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet.

Ha Szolgáltató azt észleli, hogy egy Felhasználó több fiókot is fenntart, jogosult azokat felfüggeszteni. Ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy egy Felhasználó nem valós adatokkal regisztrált, vagy feltételezhető, hogy két vagy több fiókot ugyanazon személy regisztrált vagy használ, az adott fiók használatát felfüggeszti. Ha Szolgáltató tudomására jut, hogy a regisztráció során felhasznált adatok alapján Felhasználó nem elérhető, akkor jogosult a Felhasználó fiókjának használatát 30 napra felfüggeszteni, majd ezt követően minden további értesítés nélkül a fiókot törölni.

Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra történt regisztrációját törölni, továbbá a regisztrációja során közölt adatait -  az e-mail címét kivéve - bármikor módosítani, azzal, hogy a személyére vonatkozó adatait köteles mindenkor a valóságnak megfelelően feltüntetni. A regisztráció felhasználó által történt törlése a már létrejött Szolgáltatási Szerződés esetében nem eredményezi a Díj megfizetése alóli mentesülést és nem alapozza meg a már megfizetett díj visszakövetelésének lehetőségét.

2.2. Fórumozás

A weboldal fórumai elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a regisztrált felhasználók megoszthassák egymással a weboldal szolgáltatásaival vagy a hajózással kapcsolatos gondolataikat, tapasztalataikat vagy élményüket.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Fórumozás során tett hozzászólások moderálására az alábbi alapelvek alapján:

Nem megengedett tevékenységek a fórumozás során:

a) Jogsértő hozzászólások megjelentetése. Jogsértőnek minősül minden olyan információ megjelentetése, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve jogsértés és/vagy bűncselekmény elkövetésére buzdít.

b) Az agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólások közlése, a félrevezető, valótlan információk valamint a témaromboló hozzászólások megjelentetése.

c) Mások szidalmazása, sértegetése vagy más felhasználók vulgáris jelzőkkel történő illetése.

d) Mások vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának felemlegetése, illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk megjelentetése.

e) Kereskedelmi jellegű hirdetések megjelentetése. Kereskedelmi hirdetésnek számít minden olyan topik vagy hozzászólás, amely terméket, szolgáltatást, weblapot, vagy nyereségorientált vállalkozást reklámoz.

A hozzászólások valóságtartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban egy adott hozzászólás saját - vagy más - jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt a moderálás keretében indoklás nélkül törölheti.

3. Szolgáltatási Szerződés létrejötte

A Szolgáltatási Szerződés megkötésére kizárólag regisztrált felhasználó jogosult.

A Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez Szerződéskötési Adatlap kitöltése szükséges, amely tartalmazza a szerződés megkötéséhez és a számlázáshoz szükséges valamennyi adatot.

A Szerződéskötési Adatlap kitöltését és az ÁSZF elfogadását követően a Felhasználó/Hirdető és a Szolgáltató között elektronikus úton (online) szerződés jön létre. A szerződés tartalmát a szolgáltató elektronikus formában rögzíti és tárolja. A szerződés nem minősül írásbeli úton létrejött szerződésnek.   A szerződés hivatalos nyelve a magyar.

A szerződés létrejöttéről és annak időpontjáról a Szolgáltató az ÁSZF elfogadásától számított 24 órán belül e-mailben tájékoztatja a Hirdetőt. Amennyiben a Felhasználó nem kapja meg-e tájékoztatást, akkor a szerződés valamely technikai okból nem jött létre. 

 

4. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI, JOGAI ÉS FELELŐSSÉGE

4.1 Kötelezettség

A Szolgáltató fő kötelezettségként kötelezettséget vállal arra, hogy Hirdető számára a Szolgáltatásként hirdetési helyet biztosít az általa üzemeltetett weboldalon levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben.

A Szolgáltatás nyújtása a Díjszabásban meghatározott hosszúságú határozott időtartamra történik.

Szolgáltató a weboldal működésére 95%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért.  A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Ingyenesen nyújtott szolgáltatás esetén – jogszabály eltérést nem engedő rendelkezése hiányában - Szolgáltatóval szemben a fenti kötelezettségek megszegése esetén a szerződésszegéséből származó igény nem érvényesíthető.

4.2 Jogosultság:

Szolgáltató nem köteles az általa üzemeltetett weboldalon elhelyezett hirdetések tartalmának valódiságát, jogellenességét és egyéb szabályba való ütközését vizsgálni, azonban ha valótlan, vagy tilos tartalmú hirdetést észlel vagy egyéb módon a  ÁSZF-be ütköző adatközlés vagy egyéb magatartás jut tudomására, jogosult az ezt tartalmazó hirdetést  azonnali hatállyal a nyilvánosság (az Egyéb Felhasználók) számára elérhetetlenné tenni - a Hirdető egyidejű, e-mail útján történő tájékoztatása mellett.  Jogosult továbbá szolgáltató a fenti esetekben a szerződést a súlyos szerződésszegés miatt azonnal hatállyal felmondani és esetleges kárának megtérítését követelni.  A hirdetés nyilvánosság számára történő elérhetetlenné tétele – amennyiben jogszerű – nem mentesíti a Hirdetőt a Díj megfizetése alól és nem eredményezi a már megfizetett díj visszakövetelésének lehetőségét.

Szolgáltató az általa használt szoftverek és ügyfelei adatbázisának biztonsága érdekében adatokat csak a számára biztonságos és általa ellenőrzött forrásból fogad el. A Szolgáltató fenntartja a jogot az adatok átvételének megtagadására, amely olyan partnertől vagy szoftverből származik, amelyet biztonsági szempontból kockázatosnak ítél.

Szolgáltató az ÁSZF rendelkezéseinek megtartása mellett jogosult az általa üzemeltetett weboldal tartalmát, megjelenítését, esetlegesen hozzáférési lehetőségét módosítani, illetve megszüntetni.

4.3 Kártérítési felelősség

A Szolgáltatás díjának csökkentett mértékére való tekintettel a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítéséért kizárólag a megrendelt szolgáltatás értékéig vállal kártérítési felelősséget.  Ingyenesen nyújtott szolgáltatás esetén Szolgáltatót kártérítési felelősség  nem terheli.

A Szolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik az általa üzemeltetett weboldalon Hirdető által elhelyezett tartalom, így különösen a hirdetések, adatok, képek valódisága tekintetében, az ezekkel harmadik személynek okozott jogsérelem, kár esetén felelősséggel nem tartozik, mely tényt Hirdető, illetőleg Egyéb Felhasználó tudomásul veszi.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha a hajóra vonatkozó hirdetésben közzétett ár nem a piaci viszonyoknak megfelelően került megállapításra. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Hirdető és harmadik személy közt létrejött, a hirdetésben megjelölt hajóra vonatkozó adásvételi, bérleti vagy bármely egyéb szerződés hibás, késedelmes teljesítésért, nem teljesítéséért vagy a teljesítés megtagadásáért, illetve az ezekből eredő kárért vagy a termékfelelősség körében felmerült kárért.

 

5. HIRDETŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS FELELŐSSÉGE

5.1. Jogosultság:

A Szolgáltatási Szerződés létrejöttét követően Hirdető jogosult feltölteni Szolgáltató weboldalára a hirdetésként megjelenítendő tartalmat, azaz az értékesítendő hajó adatait, fényképét, a hajóra vonatkozó, az értékesítés szempontjából lényeges információkat.

Hirdető a Szolgáltatási Szerződés hatálya/időtartama alatt jogosult a hirdetésként megjelenítendő tartalmat módosítani.

Tilos olyan adatot, képet, információt feltölteni a honlapra, amelynek közzététele jogellenesnek, a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba, az Internet etikai kódexébe, illetve a Reklámetika Kódexbe ütközőnek, tisztességtelennek vagy egyébként kifogásolhatónak minősül (pl. pornográf képeket tartalmaz) más szellemi alkotáshoz fűződő, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogát sérti.

Kizárólag Szolgáltató előzetes írásos engedélye alapján tölthető fel a jelen weboldal számára konkurens hirdetésre utaló kép vagy adat.

Hirdető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a felhasználó által feltöltött fényképeket, képeket elektronikus vízjellel megjelölni.

5.2 Kötelezettség:

Hirdető fő kötelezettsége a Szolgáltatás díjának határidőben történő megfizetése az 5. pont szerint.

Hirdető köteles szavatolni, hogy a hirdetési szerződés tárgyát képező hajó Szolgáltató által működtetett weboldalon történő elhelyezéséhez, a Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez harmadik személy írásbeli hozzájárulása nem szükséges. Ellenkező esetben az ebből eredő jogsérelem, kár bekövetkezése esetén a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Hirdető szavatol továbbá azért, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra feltett hirdetések tartalma, az abban szereplő adatok, tények a valóságnak megfelelnek, a Szolgáltató és harmadik személyek jogát nem sértik, nem tartalmaznak tilos tartalmat. Ellenkező esetben a hirdetésből eredő jogsérelem, kár bekövetkezése esetén Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Hirdető a Szolgáltatási Szerződés megkötését  követően is köteles betartani a jelen ÁSZF-nek a regisztrációval, felhasználói fiók létrehozásával és a tartalom feltöltésével kapcsolatos szabályait.

Hirdető köteles teljes körűen helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan – a Hirdető magatartására visszavezethető - igényért és bírságért, amely abból ered, ha a Szolgáltató jogszabályi rendelkezések alapján egyetemlegesen felelne a Hirdetés közzétevőjeként.

Hirdető kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a hirdetési díj megfizetéshez kapcsolódó adatainak megváltozása esetén a változás tényét és tartalmát annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül Szolgáltató részére visszaigazolható módon bejelenti. Amennyiben Hirdető az előbbi adatmódosítást nem, vagy késedelmesen jelenti be Szolgáltató részére, úgy ez Szolgáltató késedelmét kizárja, az ebből eredő károk Szolgáltatót nem terhelik, továbbá Szolgáltató ebből eredő kárait Hirdetőre háríthatja vagy tőle követelheti.

5.3. Felelősség

Hirdető tisztában van azzal, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül elektronikus hirdetőnek, illetve elektronikus hirdetési szolgáltatónak. Erre való tekintettel a Hirdető által elhelyezett hirdetések vagy egyéb anyagok tartalmáért, megjelenésért, a tartalom valóságáért, jogtisztaságáért kizárólag a Hirdetőt terheli a felelősség.

Amennyiben Hirdető valótlan, vagy jogellenes adatközlésével harmadik személynek okoz kárt, úgy kártérítési felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli.

 

6. DÍJAZÁS, SZÁMLÁZÁS

A Szolgáltatás ellenértékének díját a Szerződéskötési Adatlap tartalmazza.

A Szolgáltató saját elhatározása alapján akciós jelleggel vagy tartósan, bizonyos felhasználói csoportok részére ingyenesen is nyújthatja a szolgáltatást.

A díjfizetés bankszámlára történő utalással történik. A díj megfizetésének az időpontja a Szolgáltató bankszámláján történő hiánytalan jóváírásnak az időpontjával egyezik meg.

A Díjról kiállított számlát a Hirdető a Szolgáltató által kibocsátott, hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számla formájában kapja meg. A Hirdető először díjbekérő (proforma) számlát kap az általa megadott e-mail címre, mely 5 (öt) munkanapon belül fizetendő meg. A díjbekérő számla kiegyenlítését követően a Szolgáltató az általa kiállított számlát a Hirdető számára elektronikus számlaként küldi meg a Hirdető által megadott e-mail címre

A Szolgáltató által kibocsátott elektronikus számla megfelel az elektronikus számlára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. A Szolgáltató papíralapú, nyomtatott számlát az elektronikus számlán kívül nem állít ki. Az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak elektronikusan mutatható be. Ennek megfelelően az adóalany Hirdetőnek az elektronikus számlát az elévülési idő végéig elektronikus formában kell megőriznie.

Ingyenesen nyújtott szolgáltatás esetében a számlázásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandóak.

Amennyiben Hirdető a Díjat annak esedékességekor nem fizeti meg, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal, póthatáridő biztosítása nélkül írásban – beleértve az e-mail útján történő közlést is - a felmondani.

A díj késedelmes fizetése esetén Hirdető jogosult a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét felszámítani és követelheti a behajtással esetlegesen felmerülő költségek megtérítését is.

A hirdetési díj megfizetésével késedelembe esés idejére Szolgáltató jogosult a hirdetést a nyilvánosság (Egyéb Fél) számára elérhetetlenné tenni, erről a Hirdetőt e-mail útján köteles tájékoztatni. Hirdető az ily módon kiesett hirdetési időre semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet.

Fizetési késedelem esetén Üzemeltető jogosult a követelés behajtásával követeléskezelőt megbízni.

Szolgáltató a hirdetési szolgáltatás díját jogosult a jövőre nézve egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a szolgáltatási díjak módosításáról legalább a módosítás hatályba lépését megelőző 30 nappal írásbeli értesítéssel tájékoztatja Hirdetőt. Amennyiben Hirdető a módisított díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a hirdetési szolgáltatást, úgy a módosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül jogosult a hirdetési szerződés azonnali hatályú, írásbeli felmondására.

 

7. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan, a jövőre nézve módosítani. Szolgáltató a módosított ÁSZF-et legalább annak hatályba lépését megelőző 30 nappal elhelyezi a weboldalon. Ha a módosítást valamely jogszabályi rendelkezés módosulása vagy bírósági, hatósági kötelezés indokolta, a módosítás 30 napnál rövidebb ideig is elhelyezhető a weboldalon.

Szolgáltató az ÁSZF valamennyi, korábban hatályban volt változatát archiválja.

Ha az előre kifizetett szolgáltatások vonatkozásában az ÁSZF módosítása a Hirdetőt a Szolgáltatási Szerződés alapján megillető jogok csorbítását eredményezi, a Hirdető jogosult a már megfizetett díj arányos csökkentését kérni.

Amennyiben Hirdető nem fogadja el a módosított ÁSZF rendelkezéseit, úgy a Szolgáltatóhoz intézett - az ÁSZF módosításának hatálybalépéséig közölt - írásbeli nyilatkozatával az jogosult a Szolgáltatási Szerződés felmondására.

Amennyiben Hirdető a Szolgáltatást az ÁSZF módosítását követően is igénybe veszi, úgy az az ÁSZF módosításnak Felhasználó részéről történő elfogadását jelenti. Ha a módosítást 30 napnál rövidebb ideig került elhelyezésre a weboldalon, a felmondás a hatálybalépést követő 15 napon belül közölhető írásban a Szolgáltatóval.

 

8. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A Szolgáltatási Szerződés a határozott idő elteltével automatikusan megszűnik. A Szolgáltatási Szerződés közös megegyezéssel is megszüntethető.

Bármelyik Fél jogosult mind a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi vagy jelen ÁSZF azt egyébként lehetővé teszi.

Nem minősül a Szolgáltató szerződésszegésének, ha a Hirdető a jelen ÁSZF rendelkezéseiben foglalt indokok alapján (pl. tilos tartalom feltöltése) a hirdetést a nyilvánosságra számára elérhetetlenné teszi.

 

9. ADATVÉDELEM

Szolgáltató az adatvédelemmel kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket és az ezzel kapcsolatos egyéb részletes szabályokat a 2. számú mellékletben közzétett „Adatvédelmi Irányelvekben” teszi közzé, mely jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

 

10. TITOKTARTÁS

Szolgáltató és Hirdető kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogviszonyuk során tudomásukra jutott valamennyi információt üzleti titoknak tekintik, azt harmadik személy részére csak a másik fél kifejezett írásbeli nyilatkozata mellett, illetve jelen ÁSZF-ban meghatározott egyéb esetben teszik hozzáférhetővé, megismerhetővé mindaddig, amíg az üzleti titokkörbe tartozó információk jogsérelem nélkül nyilvánosságra nem kerülhetnek.

Az előbbi rendelkezések nem vonatkoznak azon információkra, melyeket Szolgáltató jogszabályi rendelkezés folytán köteles hatóság részére rendelkezésre bocsátani, továbbá a korábban már jogszerű módon nyilvánosságra hozott, illetve a köztudomású információk.

 

11.SZELLEMI TULAJDON

A Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatásának valamennyi elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a domain-neveire, valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogainak sérelmét. A szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül más személy általi, részében, vagy egészben történő felhasználása tilos, kivéve a törvény szerinti szabad felhasználás lehetőségét.  

 

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért a Ptk.-ban meghatározott teljes felelősséggel tartozik.

Amennyiben jelen ÁSZF írásbeli jognyilatkozat megtételét írja elő, akkor azon az e-mailben történő megküldést is érteni kell.

A Szolgáltatóval való írásos kapcsolattartásra a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it e-mail címen, illetve a szolgáltató székhelyére címzett levélen keresztül van mód.  Ezen címeken közölhető a hírlevelek küldéséhez való hozzájáruló nyilatkozat visszavonása is.

Jelen ÁSZF hivatalos nyelve a magyar. Ha az ÁSZF magyar és idegen nyelvű változata közt eltérés van, a magyar nyelvű változat az irányadó.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Szolgáltató és a Hirdető vitás ügyeiket – a bírói út igénybevétele előtt - megpróbálják békés úton rendezni.

Jelen ÁSZF-re és az ez alapján kötött Szolgáltatási Szerződésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Dátum: 2011. május 16.

Melléklet: 1.db

1. Adatvédelmi Irányelvek

1. sz. melléklet: Adatvédelmi Irányelvek

 

1. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően történik.

2. A Szolgáltatással összefüggésben a Szolgáltató által végzett adatkezelés célja a Szolgáltatás hatékony, biztonságos és, amennyiben alkalmazandó, személyre szabott formában történő nyújtása, a Szolgáltató részére fizetendő díjának elszámolása és megfizetése, a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, felvilágosítás adása, és működési problémák elhárítása; és az Általános Szerződési Feltételek érvényre juttatása és az annak alapján a Szolgáltatót megillető egyéb jogok gyakorlása.

3. A Szolgáltatás használata az Egyéb Felhasználók számára regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges. A Hirdetési szolgáltatások használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. Tekintettel arra, hogy a Felhasználó saját maga dönti el, hogy regisztrál-e vagy nem, az adatszolgáltatás a Szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett megfelelő módon tájékozott, határozott és előzetes hozzájárulása. A Szolgáltató bizonyos szolgáltatások esetében további, például pénzügyi vonatkozású adatok megadását is előírhatja, amelyeket az Üzemeltető kizárólag számlázási vagy ellenőrzési célból használ fel.

4. Szolgáltató a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva nyújtja. A Szolgáltatás használata során ugyanakkor bizonyos felhasználói adatok automatikusan a Szolgáltató kezelésébe kerülnek. A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. A naplófájlokról statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

5. A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor Szolgáltató kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen a Szolgáltatóhoz került adatokat a Szolgáltató nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Szolgáltató cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Szolgáltató az adatfájlok használatával kezelésébe került adatokat csak az érintett felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatja át harmadik személy számára.

6. A Szolgáltató kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az adott felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat. Az egyes felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

6.1. A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Szolgáltató jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy elérhetővé tenni az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

6.2. A Szolgáltatás egyes részeit (például a fórumok üzemeltetését, felmérések végzését) az Szolgáltató adott esetben kiszervezheti vagy alvállalkozóival is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen kapcsolódó személyek és cégek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhet, ugyanakkor az ilyen cégeket és személyeket az átadott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli..

6.3. Szolgáltató együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében. Szolgáltató a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes felhasználók valamennyi jogszerűen kezelt adatát kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.

7. Bár Szolgáltató az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, az Üzemeltető nem garantálja, hogy az egyes felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján Szolgáltató a felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználók személyes és egyéb adatainak kezelésére.

8. A Felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosítót és jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Szolgáltató és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót haladéktalanul módosítani.

10. A Szolgáltatás használatával a felhasználó és Szolgáltató hírközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez a Szolgáltató részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően Szolgáltató az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít (például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával).

11. A Szolgáltatás keretén belül a felhasználóknak lehetősége van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba történő bejelentkezés útján érhetnek el. A felhasználó írásban, a Szolgáltató weboldaláról elérhető kapcsolatfelvételi funkción keresztül kérheti fiókja megszüntetését is. A szolgáltató, mint adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is a Szolgáltatás oldalairól elérhető kapcsolatfelvételi funkción keresztül.